Jump to the main content block

小廣場區

小廣場視角                                                         小廣場涼亭視角

 imageimage

 

  我不知道風在那一方向吹    徐志摩

 

  我不知道風是在那一個方向吹--- 我是在夢中在夢的輕波堥昑w
  我不知道風是在那一個方向吹--- 我是在夢中她的溫存我的迷醉
  我不知道風是在那一個方向吹--- 我是在夢中甜美是夢堛漸輝
  我不知道風是在那一個方向吹--- 我是在夢中她的負心我的傷悲
  我不知道風是在那一個方向吹--- 我是在夢中在夢的悲哀堣葚H
  我不知道風是再那一個方向吹--- 我是在夢中黯淡是夢堛漸輝